JCR in SNIP

Journal Citation Reports® (JCR) je faktografska baza podatkov, ki jo vsako leto izda Thomson Reuters iz ZDA. Vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva za pomembnejše serijske publikacije iz svetovne produkcije. V sistemu COBISS so na voljo podatki od leta 1994 dalje. Source Normalized Impact per Paper (SNIP) je baza podatkov, ki jo dvakrat letno izda Center za znanstvene in tehnološke študije Univerze Leiden (Leiden University's Centre for Science & Technology Studies; CWTS) v sodelovanju z Elsevierjem. Vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva revij, ki jih pokriva baza podatkov Scopus, in sicer od leta 1999 naprej.

Bazi JCR in SNIP sta v sistemu COBISS razdeljeni v dve glavni skupini: Science Edition (SE), ki vsebuje podatke iz revij s področja znanosti in tehnologije, ter Social Science Edition (SSE), ki vsebuje podatke iz revij s področja družboslovja in humanistike. Obe bazi sta dostopni v COBISS+ preko povezave Faktor vpliva revij.

Ker se podatki o faktorjih vpliva revij preračunavajo iz objav v preteklih letih, so podatki glede na trenutno leto vedno objavljeni z zamikom. Podatki za minulo leto se praviloma objavijo v poletnih mesecih (npr. poleti 2014 se objavijo podatki o faktorjih vpliva revij za leto 2013). Baza JCR se ob ažuriranju dopolni le s podatki o faktorjih vpliva revij za minulo leto (npr. leta 2014 za leto 2013), nato se ažurira še enkrat konec leta, ko izidejo manjši popravki (errata) za zadnje objavljeno leto. Baza SNIP se ob ažuriranju dopolni s faktorji vpliva revij za minulo leto (npr. leta 2014 za leto 2013), hkrati pa se ažurirajo tudi podatki za pretekla leta. Ažurira se tudi še v spomladanskih mesecih, ko znova izidejo spremenjeni podatki za pretekla leta.

V izpisu se za posamezno objavo v reviji s faktorjem vpliva, praviloma upoštevajo podatki iz baz JCR/SNIP za tisto leto, v katerem je objavljena (npr. za objave iz leta 2010 se upoštevajo podatki v JCR/SNIP iz leta 2010). Obstajata pa tudi dve izjemi. Prva izjema so objave iz letošnjega ali lanskega leta, ko se (do prejetja novih podatkov) upoštevajo podatki iz zadnje izdaje baz JCR/SNIP (npr. za objave iz leta 2013 in 2014 se do prejetja podatkov o faktorjih vpliva za leto 2013 upoštevajo podatki v bazah JCR/SNIP iz leta 2012, po prejetju podatkov o faktorjih vpliva za leto 2013 pa se za objave iz leta 2013 in 2014 upoštevajo podatki v bazah JCR/SNIP iz leta 2013). Druga izjema so objave iz zadnjih dveh leti pred prvo dodelitvijo faktorja vpliva revije. Če je neka revija svoj prvi faktor vpliva dobila leta 2010, se podatki v bazah JCR/SNIP za leto 2010 upoštevajo tudi za objave iz leta 2008 in 2009.

Iz baz JCR/SNIP se izpisujejo podatki o kategorijah (znanstvenih področjih) glede na leto objave, podatki o četrtinah v katero se uvrščajo IF revij v znanstvenih področjih in o nadpovprečni znanstveni uspešnosti (za objave iz zadnjih 5 let), pa iz Seznama mednarodnih baz podatkov.

Pri izpisih po revijah se pri posamezni reviji izpišejo zbirni podatki iz baze JCR ali SNIP za vse objave zajete v vhodnem obdobju, skladno z zgoraj navedenimi pravili in izjemami pri upoštevanju letnic iz določene baze. Če je vhodno obdobje objave pred letom 1992 za JCR oziroma pred letom 1997 za SNIP, se podatki za revije, ki vsebujejo te objave, ne bodo izpisali. Podobno velja, kadar za določeno revijo v izpis ni zajeta nobena objava od leta 1992 iz baze WoS ali od leta 1997 iz baze Scopus.

JCR SNIP