Pogosta vprašanja

TODO supply a title

 • Kaj je namen portala COBISS/SciMet? Odgovor

  Portal COBISS/SciMet (COBISS Science Metrics) je namenjen spremljanju znanstvene produkcije slovenskih avtorjev. Zajema podatke o objavah slovenskih avtorjev iz različnih informacijskih virov in baz podatkov, kot so Web of Science (WoS) Scopus, COBISS, SICRIS, COBIB.SI, CONOR.SI, SNIP in JCR, ki se agregirajo, obdelujejo in prikazujejo po metodah scientometrije.  Portal omogoča lažje in enostavnejše iskanje, pregled, analizo in obdelavo podatkov o objavah slovenskih avtorjev, objavljenih v publikacijah, ki so indeksirane v bazah WoS ali bazi Scopus, uporabnikom, ki takšne informacije in podatke potrebujejo (npr. raziskovalcem ali raziskovalnim skupinam na področju bibliometrije, citatnih analiz, evalvacije slovenskega raziskovalnega publiciranja itd.).

  <<< manj

 • Kako deluje COBISS/SciMet? Odgovor


  Med bibliografskimi zapisi za objave v bazah podatkov WoS  in Scopus  in ustreznimi bibliografskimi zapisi v vzajemni bazi podatkov COBIB.SI se dnevno avtomatsko vzpostavljajo povezave. Ko so povezave vzpostavljene, se hranijo v okviru portala, kar omogoča, da pri izpisovanju podatkov iz sistema WoS  in Scopus  ni potrebno za vsako bibliografsko enoto izvajati online iskanja v teh sistemih in iskati pare zapisov. Za povezane bibliografske enote se ažurirajo tudi podatki o citiranosti enkrat tedensko.

  Na osnovi povezav in podatkov o citiranosti posameznih bibliografskih enot se dnevno pripravljajo zbirni podatki. Lahko pripravimo tudi online izpise podatkov o citiranosti (TC – število citatov, AC – število avtocitatov, CI – število čistih citatov, CIAu - število čistih citatov na avtorja) s spletnim obrazcem, neposrednimi povezavami ali spletnimi storitvami.

  <<< manj

 • Katere entitete zajema COBISS/SciMet? Odgovor


  Portala zajema:

  • entitete registrirane v sistemu SICRIS  (raziskovalci, skupine raziskovalcev, tekoči projekti in programi, raziskovalne organizacije),
  • avtorje z evidenčno šifro, ki jo dodeli IZUM,
  • avtorje z identifikacijsko številko avtorja v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI,
  • objave povezane z bazami WoS in Scopus,
  • serijske publikacije indeksirane v bazah podatkov WoS ali Scopus.
  • slovenske univerze z evidenčno šifro:
   • UNI-001 – Univerza v Ljubljani
   • UNI-002 – Univerza v Mariboru
   • UNI-003 – Univerza v Novi Gorici
   • UNI-004 – Univerza na Primorskem

  <<< manj

 • Kakšna je razlika med podatki portala COBISS/SciMet in podatki v sistemu SICRIS? Odgovor


  Za razliko od podatkov v sistemu SICRIS, COBISS/SciMet zajema podatke iz WoS in Scopus tudi za avtorje z evidenčno šifro, ki jo dodeli IZUM, avtorje z identifikacijsko številko avtorja v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI, za slovenske univerze ter za serijske publikacije in objave v sistemu COBISS, in ne glede na tipologijo del, časovno okno ali druge omejitve iz razpisov. Avtocitati se, za razliko od sistema SICRIS, ugotavljajo v bazah podatkov WoS ali Scopus.

  <<< manj

 • Kakašna je razlika med podatki v bazah WoS in Scopus? Odgovor


  Izbor serijskih publikacij in posameznih številk, ki objave in citate vključujejo, je v bazah podatkov WoS in  Scopus različen. Več v prispevkih na strani Publikacije.

  <<< manj

 • Kateri podatki se izpisujejo iz baz JCR in SNIP? Odgovor


  Iz baz  JCR / SNIP  se izpisujejo podatki o kategorijah (znanstvenih področjih) glede na leto objave, podatki o četrtinah v katero se uvrščajo IF revij v znanstvenih področjih in o nadpovprečni znanstveni uspešnosti (za objave iz zadnjih 5 let), pa iz Seznama mednarodnih baz podatkov.

  <<< manj

 • Kateri identifikatorji avtorjev so vključeni v COBISS/SciMet? Odgovor


  V okviru COBISS/SciMet se samodejno vzpostavlja povezava med profili raziskovalcev v sistemu SICRIS in avtorjev v normativni bazi imen CONOR.SI s profili v ResearchersID.com, z identifikatorji Scopus Author ID v sistemu Scopus in s profili avtorjev v repozitoriju ORCID.

  <<< manj

 • Kaj je altmetrika? Odgovor


  Altmetrika je netradicionalna metoda merjenja vpliva v znanstvenem publiciranju in lahko služi kot dopolnilo klasičnim metodam merjenja, kot sta število citatov in h-indeks. Upošteva vpliv oz. odmevnost raziskovalne objave na spletu in omogoča avtomatizirano ažuriranje novih omemb in dogodkov. Zajema podatke družbenih omrežij (Twitter, Facebook, Google+ …), spletnih dnevnikov raziskovalcev, javno dostopnih dokumentov, novičarskih portalov in revij, referenčnih orodij (Mendeley ipd.) ter drugih virov informacij, kot so Wikipedia, Youtube, Reddit itd. Za objave z identifikatorjem DOI portal vključuje tudi prostodostopni prikaz odmevnosti Altmetric in PlumXza objave vključene v Nacionalni portal odprte znanosti pa se prikazuje število pogledov in prenosov.

  <<< manj

MetodologijaPublikacije, Citatne baze, Faktor vpliva, Identifikatorji avtorjevAltmetrika

 • Kateri so osnovni pogoji, da se mi v izpisih pojavijo citati iz baz podatkov Web of Science ali Scopus? Odgovor


  Osnovni pogoji, da se v izpisih pojavijo citati, so:

  • citirana objava mora biti v vzajemni bibliografski bazi podatkov COBIB.SI (torej v osebni bibliografiji avtorja)
  • za objavo, ki je citiran, mora biti vzpostavljena povezava med njegovim bibliografskim zapisom v COBIB.SI in zapisom v bazah WoS ali Scopus
  • v bazah WoS  (baze iz Web of Science Core Collection) ali Scopus  morata biti obe objavi »polno obdelana«: objava, ki citira, in objava, ki je citirana

  <<< manj

 • Kaj pomeni »polno obdelana« objava? Odgovor


  »Polno obdelana« objava v bazah WoS ali Scopus pomeni, da je vključena v eno od baz WoS ali Scopus z vsemi svojimi karakterističnimi podatki (naslov, avtor(ji), revija, leto, itd.) in jo je pod temi podatki tudi moč najti v bazah WoS ali Scopus. Pogoj za to pa je, da je bila objavljen v reviji, ki je indeksirana v eni od baz WoS ali Scopus.

  <<< manj

 • Kako določate število čistih citatov? Odgovor


  Število čistih citatov je število citatov brez avtocitatov, število čistih citatov na avtorja pa je število čistih citatov, deljeno s številom avtorjev objave (N) v bazah WoS ali Scopus oz. s številom 10 * log(N) za N > 10 (glej Ugotavljanje citatov).

  <<< manj

 • Kako se določa h-indeks? Odgovor


  V sklopu portala COBISS/SciMet h-indeks predstavlja število objav, ki so bile citirane najmanj h-krat, pri čemer avtocitati niso upoštevani, za razliko od h-indeksa v sistemu WoS in Scopus, v katerih se h-indeks računa na osnovi števila vseh citatov. (glej Ugotavljanje citatov).

  Za posamezno entiteto (raziskovalca, skupine raziskovalcev, tekoči projekt ali program, raziskovalno organizacijo, avtorja z evidenčno šifro, avtorja z identifikacijsko številko v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI, slovensko univerzo ali serijsko publikacijo) se h-indeks izračuna na osnovi urejenega seznama povezanih in citiranih objav v izbranem obdobju citiranosti in obdobju objave publikacij ter izbire bibliografskih enot po tipologiji (Parametri izpisov).

  <<< manj

 • Kako pogosto se ažurirajo podatki v COBISS/SciMet? Odgovor


  Nove povezave med zapisi v vzajemni bibliografski bazi COBIB.SI in bazah WoS in Scopus se dnevno avtomatsko vzpostavljajo, podatki o številu citatov za že povezane zapise pa se posodabljajo tedensko.

  <<< manj

Citatne baze, Ugotavljanja citatov

 • Katere primerjave so pripravljene v okviru portala? Odgovor


  V okviru portala je pripravljena primerjava citiranosti objav slovenskih raziskovalcev v WoS in Scopus v obdobju 1996–2011 po znantsvenih vedah in primerjava sodelovanja avtorjev, ki objavljajo v okviru različnih ved, področij in podpodročij po klasifikaciji ARRS.

  <<< manj

 • Kateri zbirni podatki se pripravljajo v okviru portala? Odgovor


  Za entitete, registrirane v sistemu SICRIS (raziskovalci, skupine raziskovalcev, tekoči projekti in programi, raziskovalne organizacije), za avtorje z evidenčno šifro, za avtorja z identifikacijsko številko v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI, za slovenske univerze ter za objave in serijske publikacije, ki vsebujejo objave, povezane z bazami WoS in Scopus, se dnevno pripravljajo zbirni podatki:

  • po letih objave,
  • po letih citiranosti objav (ne glede na leto objave - v statistiko je lahko zajeta tudi objava starejša od začetnega leta citiranosti, če je bila citirana od tega leta naprej),
  • s povezavami samo z eno bazo (npr. seznam raziskovalcev v bazi Scopus, brez povezav z zapisi v bazah WoS, in obratno, seznam raziskovalcev v bazah WoS, brez povezav z zapisi v bazi Scopus),
  • z razliko v številu citatov v bazah Scopus in WoS za več kot 20 % od manjšega števila citatov,
  • po vedah (na osnovi vede publikacije v sistemu COBISS iz vrstilca UDK - Univerzalna decimalna klasifikacija),
  • po objavah s citati (objava ima vsaj en citat v bazah WoS ali Scopus),
  • po objavah brez citatov (objava nima nobenega citata, niti v bazah WoS niti v bazi Scopus).


  Najnižje leto objave, ki so zajeti v statistikah, je 1970. V statistikah po letu objave se upoštevajo samo citati od začetnega leta objave, ne upoštevajo pa se citati objav, ki so izšli pred tem letom. 

  Dnevno se pripravljajo tudi seznami 100 najpogosteje citiranih raziskovalcev in drugih slovenskih avtorjev ter tudi skupin raziskovalcev, projektov, programov, raziskovalnih organizacij in slovenskih univerz. Seznami so urejeni po številu čistih citatov v Scopus / WoS  v zadnjih desetih letih (ne glede na leto objave).

  <<< manj

 • V katerih formatih se pripravljajo zbirni podatki? Odgovor


  Statistike in seznami so pripravljeni v formatih HTML, XML in TXT, in s podatki, primernimi za nadaljnjo analizo in obdelavo. Zraven povezav na datoteke z zbirnimi podatki so izpisane informativne velikosti le-teh. Za lažje urejanje podatkov so v nekaterih seznamih povezanih objav v formatu TXT vrstice razmnožene za avtorje.

  Velike datoteke z zbirnimi podatki se počasneje prikazujejo v brskalniku, zato priporočamo predhodno shranjevanje datotek na lokalni računalnik.

  <<< manj

Zbirni podatki, Primerjave, SoavtorstvoTOP 100, Prevzemanje in urejanje datotek

 • Katere izpise je možno izdelati v okviru portala? Odgovor


  Za entitete, registrirane v sistemu SICRIS (raziskovalci, skupine raziskovalcev, tekoči projekti in programi, raziskovalne organizacije), za avtorje z evidenčno šifro, za avtorje z identifikacijsko številko avtorja v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI, za slovenske univerze, za serijske publikacije in objave iz sistema COBISS lahko pripravimo online izpise podatkov o citiranosti (TC – število citatov, AC – število avtocitatov, CI – število čistih citatov, CiAu - število čistih citatov na avtorja, število povezanih objav in h-indeks) s spletnim obrazcem, neposrednimi povezavami ali spletnimi storitvami.  

  Izpis lahko pripravimo za več entitet, registriranih v sistemu SICRIS, za več avtorjev z evidenčnimi šiframi, ali za več serijskih publikacij ali objav hkrati. Izpis se bo pripravil za deduplicirano množico vseh bibliografskih enot vseh teh entitet, avtorjev, serijskih publikacij in objav. Iz te množice je tudi možno izločiti bibliografske enote ene ali več entitet, registriranih v sistemu SICRIS, univerz, avtorjev z evidenčnimi šiframi, serijskih publikacij ali objav iz sistema COBISS.

  Izpisi lahko vsebujejo naslednje prikaze za izbrano bazo podatkov (WoS ali Scopus):

  • prikaz podatkov o citiranosti s številom citiranih objav in povprečnim številom čistih citatov na citirano objavo po letih citiranosti,
  • prikaz podatkov o citiranosti s številom povezanih objav in povprečnim številom čistih citatov na povezano objavo po letih objave,
  • grafični prikaz po letih citiranosti in/ali po letih objav,
  • prikaz podatkov o citiranosti s številom povezanih objav in povprečnim številom čistih citatov na povezano objavo po revijah, ki vsebujejo te objave,
  • bibliografije s h-indeksom in, kot dodatna možnost, s številom citiranih objav po letih citiranosti pri posamezni objavi (citati po letih), in s seznamom šifer avtorjev in šifer skupin avtorjev iz sistema SICRIS ali univerz, ki jim pripadajo avtorji objave (soavtorstvo).

  Izpis se pripravi v formatu HTML (do 3.000 zapisov v bibliografiji), ki vsebuje povezavo do izpisa v formatu PDF (brez grafov, največ 1.000 zapisov v bibliografiji, ali največ 500 zapisov, če se izpiše število citatov po letih citiranosti pri posamezni bibliografski enoti), izpisa v formatu TXT in JSON ter izpisa v formatu XML po shemi http://home.izum.si/COBISS/xml/Citations.html.

  <<< manj

 • Kako poiščemo šifro entitete? Odgovor


  Šifre raziskovalcev, skupin raziskovalcev, projektov, programov ali raziskovalnih organizacij lahko poiščete v sistemu SICRIS, evidenčne šifre, ki jih avtorjem dodeli IZUM, in identifikacijske številke drugih avtorjev lahko poiščete v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI, številke ISSN za serijske publikacije ali identifikatorje bibliografskih enot COBOIB.SI-ID pa lahko poiščete v bazi podatkov COBIB.SI. V okviru COBISS/SciMet sta spletnem obrazcu omogočena osnovno in izbirno iskanje šifer entitet; uporabniku se samodejno ponudijo vrednosti glede na vneseni iskalni niz. Tako lahko brez poznavanja šifer, poiščete posamezne entitete na podlagi poznavanja imen, priimkov ali nazivov entitet iz sistema SICRIS ali iz normativne baze imen CONOR.SI, brez poznavanja številk ISSN ali COBIB-Si.ID pa lahko poiščete serijsko publikacijo ali objavo v bazi podatkov COBIB.SI na osnovi njihovega naslova.

  <<< manj

 • Kakšen izbor zapisov je možen pred pripravo izpisa? Odgovor


  Pred pripravo izpisov lahko naredimo izbor zapisov po tipologiji:

  • znanstvene objave s tipologijo 1.01, 1.02, 1.03, 1.06, 1.07 ali 1.08,
  • vse kategorizirane objave,
  • objave z izbranimi tipologijami,
  • vse objave, za katere je vzpostavljena povezava med zapisi v bazi podatkov COBIB.SI in zapisi v bazah podatkov WoS ali Scopus .

  V izpisih bodo zajete vse objave v vhodnem obdobju (od do) za letnice objave in citirana v vhodnem obdobju (od do) za letnice citiranosti. Najnižje leto objave je 1970. Z ustrezno izbiro obdobja objave in obdobja citiranosti lahko izpišemo citate, ki so pridobljeni v določenem obdobju znotraj ali zunaj obdobja objave publikacije.

  <<< manj

 • Katere parametre je možno izbrati pred pripravo izpisa? Odgovor


  S parametri izpisov določimo vsebino in videz različnih izpisov, ki vključujejo podatke o citiranosti objav v bazah podatkov WoS in Scopus za raziskovalce, skupine raziskovalcev, projekte, programe in raziskovalne organizacije, registrirane v sistemu SICRIS, za avtorje z evidenčno šifro, ki jo dodeli IZUM, ali z identifikacijsko številko v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI, za slovenske univerze in za serijske publikacije in objave iz sistema COBISS (glej Parametri izpisov).

  <<< manj

 • Kako se pripravi neposredna povezava na izpis podatkov o citiranosti? Odgovor


  Neposredno povezavo do izpisa podatkov o citiranosti lahko pripravimo tako, da v URL-naslov http://scimet.izum.si/cit/ws?html za format HTML, ali http://scimet.izum.si/cit/ws?pdf za format PDF, vpišemo ustrezne parametre.

  <<< manj

 • Ali je možen dostop do podatkov o citiranosti preko spletnih storitev? Odgovor


  Za dostop do podatkov o citiranosti objav v WoS in Scopus za raziskovalce, skupine raziskovalcev projekte, programe in raziskovalne organizacije, registrirane v sistemu SICRIS, za avtorje z evidenčno šifro, ki jo dodeli IZUM, ali z identifikacijsko številko v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI, za slovenske univerze ter za serijske publikacije in objave iz sistema COBISS, je pripravljena spletna storitev za zajemanje in prikaz podatkov o citiranosti v formatu TXT ali JSON, ali v formatu XML po shemi http://home.izum.si/COBISS/xml/Citations.html. Dostop z enega naslova IP je omejen na 1 zahtevek v sekundi.

  URL-naslov storitve je http://scimet.izum.si/cit/ws?txt za format TXT, http://scimet.izum.si/cit/ws?json  za format JSON,  http://scimet.izum.si/cit/ws?xml za format XML ali http://scimet.izum.si/cit/sum? za zbirne podatke v formatu TXT za več entitet hkrati, v katerega lahko vpišemo ustrezne parametre.

  <<< manj

 • Kako izdelamo vizualni gradnik za podatke o citiranosti? Odgovor


  Vizualni gradnik COBISS/SciMet, ki ga lahko preprosto vgradimo v druge spletne strani, ponuja barvno, razločno in nemudoma prepoznavno vizualizacijo citiranosti v bazah WoS in Scopus. Lahko se prilagodi videzu in stilu vaše spletne strani. Preizkusite ga lahko z našim generatorjem vizualnih gradnikov.

  <<< manj

Parametri izpisov, Neposredne povezave, Spletne storitve, Vizualni gradnik

 • Kaj je razlog, da je pri moji objavi upoštevanih manj citatov, kot jih je evidentiranih v WoS in/ali Scopus? Odgovor


  Glavni razlog za razlike v številu citatov je običajno časovni zamik.

  Pri objavah, ki so polno obdelane v bazah WoS, pa je lahko razlog tudi ta, da se v izpisih upoštevajo le citati iz objav v revijah, ki so indeksirane v eni od baz iz Web of Science Core Collection.

  <<< manj

 • Komu moram sporočiti, če se ni vzpostavila avtomatska povezava med zapisom za mojo objavo v COBIB.SI in pripadajočim zapisom v Web of Science ali Scopus? Odgovor


  Manjkajoče poveze nam lahko sporočite preko spletnega obrazca ali nam sporočilo pošljite na naslov podpora@izum.si. V sporočilu navedite COBISS.SI-ID zapisa in pripadajoče podatke iz baz WoS ali Scopus.

  <<< manj

 • Nekateri podatki o objavah/citatih/referencah v WoS ali Scopus so napačni. Kam lahko pošljem prošnjo za popravek? Odgovor


  Če ste napako našli v zapisih baz podatkov servisa WoS, lahko prošnjo za popravek pošljete preko spletne strani Thomson Reuters.

  Če pa ste napako našli v zapisih v bazi Scopus, lahko prošnjo za popravek pošljete preko spletne strani https://www.scopus.com/standard/contactUs.url.

  V primeru nejasnosti lahko pišete tudi na naš naslov podpora@izum.si in bomo vašo prošnjo posredovali mi.

  <<< manj

Citatne baze, Manjkajoče povezave