Prevzemanje in urejanje datotek

Velike datoteke s seznami in statistikami se počasneje prikazujejo v brskalniku, zato priporočamo predhodno shranjevanje datotek na lokalni računalnik.

Statistike in seznami so v formatih HTML, XML in TXT. Lahko jih prevzamemo iz brskalnikov in shranimo na lokalne računalnike, tako da po desnem kliku na povezavo izberemo Shrani ciljno vsebino kot/Save Target As, Shrani povezavo/Save link ali Shrani povezavo kot/Save link As, odvisno od brskalnika (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox). Nabor znakov v datotekah HTML in XML je UTF-8, v datotekah TXT, ki so v formatu "TAB ločeni", pa Central European (Windows).

Datoteke TXT nato lahko urejamo v enem od programov za obdelavo preglednic (npr. Microsoft Excel). Za pravilen prikaz prenesenih datotek najprej odpremo program za obdelavo preglednic in nato v programu odpremo preneseno datoteko. Programsko se odpre čarovnik za uvoz besedila/ Text Import Wizard za nastavitev nabora znakov in tipov podatkov v posameznih stolpcih izpisa.

V pogovornem oknu čarovnika, ki se najprej pojavi, za tip datoteke izberemo Razmejeno/Delimited in za nabor znakov Central European (Windows). V naslednjem oknu pri Ločevalci/Delimiters izberemo Tab ter pri Kvalifikator besedila/Text qualifier možnost "{none}". Podatki so v vseh stolpcih privzeto splošnega tipa, jih pa v naslednjem oknu lahko spremenimo v besedilni tip (npr. kolone RESCODE, UT, EID, TYPOLOGY). Da bi ohranili nastavitve, po urejanju datoteko shranimo kot datoteko XSL (v Datoteka/File izberemo možnost Shrani kot/Save As).

Oznake kolon

Znanstvene vede, področja in podpodročja se izpisujejo po klasifikaciji ARRSkategorije za revije iz baz JCR in SNIP; četrtine za IF in nadpovprečna znanstvena uspešnost iz Seznama mednarodnih baz podatkov

OznakaPomen
BASE koda sistema (S – Scopus, W – WoS)
RESCODE(S) šifra(e) raziskovalca(e)
CODE(S) šifra(e) avtorja(jev) iz normativne baze ime avtorjev CONOR.SI, raziskovalne skupine, projekta, programa, organizacije ali univerze
CTYPE vrsta šifre (rsr - raziskovalec/avtor z evidenčno šifro, nor - avtor z identifikacijsko številko v CONOR.SI, grp - skupina raziskovalcev, prj - projekt, prg - program, org - raziskovalna organizacija, uni - univerza)
INCLUDE true - šifra, vključena v izpis, false - šifra, izključena iz izpisa
NAME ime raziskovalca, avtorja, raziskovalne skupine, projekta, programa, organizacije ali univerze
SCIENCE(S) veda(e) (podatki prevzeti iz sistema SICRIS)
FIELD(S) znanstveno(a) področje(a)
SUBFIELD(S) znanstveno(a) podpodročje(a)
ASJC koda znanstvenega področja v bazi SNIP
JCRC koda znanstvenega področja v bazi JCR
QUARTILE četrtina za IF
KRU nadpovprečna znanstvena uspešnost
COBISS.SI-ID identifikator zapisa v vzajemni bibliografski bazi COBIB.SI
UT identifikator zapisa v bazah WoS
EID identifikator zapisa v bazi Scopus
PUB_SCIENCE veda objave
PUBYEAR leto objave objave
TYPOLOGY tipologija dela
TITLE naslov objave
SER. TITLE naslov serijske publikacije
ISSN številka ISSN matične publikacije
OA odprti dostop
VOLUME podatki o številčenju (letnik)
ISSUE Podatki o številčenju (številka)
PAGES Paginacija
DOI Identifikator digitalnega objekta
TC število vseh citatov objave
AC število avtocitatov objave
CI število čistih citatov objave (TC minus AC)
CIAu število čistih citatov na avtorja
SUM_TC število vseh citatov entitete
SUM_AC število avtocitatov entitete
SUM_CI število čistih citatov entitete (vsi citati minus avtocitati)
SUM_CIAu skupno število čistih citatov na avtorja
SCOPUS_SUM_TC število vseh citatov entitete v bazi Scopus
WOS_SUM_TC število vseh citatov entitete v bazah WoS
DIFF razlika citatov entitete v bazah Scopus in WoS (SCOPUS_SUM_TC minus WOS_SUM_TC)
TC_leto število vseh citatov entitete v določenem letu
CI_leto število čistih citatov entitete v določenem letu
CIAu_leto število čistih citatov na avtorja v določenem letu
PUB_leto število citatiranih objav entitete v določenem letu
PUB število zapisov s povezavami v WoS/Scopus
NO število citiranih objav
AVG število citatov po objavi
H-INDEX H-indeks
S_TC število vseh citatov entitete v bazi Scopus
W_TC število vseh citatov entitete v bazah WoS
S_AC število vseh avtocitatov entitete v bazi Scopus
W_AC število vseh avtocitatov entitete v bazah WoS
S_CI število vseh čistih citatov entitete v bazi Scopus
W_CI število vseh čistih citatov entitete v bazah WoS
S_CIAU število vseh čistih citatov na avtorja v bazi Scopus
W_CIAU število vseh čistih citatov na avtorja v bazah WoS
S_PUB število vseh objav entitete v bazi Scopus
W_PUB število vseh objav entitete v bazah WoS
S_HINDEX h-index entitete v bazi Scopus
W_HINDEX h-index entitete v bazah WoS
YEAR leto objave ali leto citiranosti
PUBYEAR leto objave
CITYEAR leto citiranosti
PUBPERIOD obdobje objave
CITPERIOD obdobje citiranosti
UNITS objave zajeta v izpis (sci – znanstvene objave, cat – vse kategorizirane objave, all – vse objave, za katere je vzpostavljena povezava)
RSR_CODES šifre raziskovalcev/evidenčne šifre
NOR_CODES identifikacijske številke avtorjev CONOR.SI-ID
PRG_CODES šifre programov
PRJ_CODES šifre projektov
ORG_CODES šifre raziskovalnih organizacij
GRP_CODES šifre skupin raziskovalcev
UNI_CODES šifre univerz