Parametri izpisov

S parametri izpisov določimo vsebino in videz različnih izpisov, ki vključujejo podatke o citiranosti objav v bazah podatkov WoS in Scopus za raziskovalce, skupine raziskovalcev, projekte, programe in raziskovalne organizacije, registrirane v sistemu SICRIS, za avtorje z evidenčno šifro, ki jo dodeli IZUM, ali z identifikacijsko številko avtorja v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI, za slovenske univerze, za serijske publikacije in za bibliografske enote v sistemu COBISS.

 • citatna baza več >>>


  Izpis podatkov o citiranosti se izdela na osnovi citiranosti objav, za katere je vzpostavljena povezava v bazah podatkov WoS ali v bazi podatkov Scopus.

  <<< manj

 • šifre, številke CONOR.SI-ID, ISSN ali COBIB.SI-ID več >>>


  Izpis podatkov o citiranosti je možen le na osnovi šifre raziskovalca, skupine raziskovalcev, projekta, programa ali raziskovalne organizacije v sistemu SICRIS, na osnovi evidenčne šifre, ki jo je avtorju dodelil IZUM, na osnovi identifikacijske številke avtorja v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI, na osnovi številke ISSN serijske publikacije, na osnovi identifikacijske številke COBIB.SI-ID bibliografske enote (objave) v sistemu COBISS ali na osnovi šifre univerze:

  • UNI-001 – Univerza v Ljubljani
  • UNI-002 – Univerza v Mariboru
  • UNI-003 – Univerza v Novi Gorici
  • UNI-004 – Univerza na Primorskem

  Izpis lahko pripravimo za več šifer raziskovalcev, skupin raziskovalcev, projektov, programov, raziskovalnih organizacij, za več evidenčnih šifer avtorjev, za več številk ISSN ali za več identifikatorjev COBIB.SI-ID hkrati. V tem primeru šifre, številke ISSN ali identifikatorje COBIB.SI-ID v polje vnašamo ločeno z vejico ',', npr. 00004,02581,00199. Izpis se bo pripravil za deduplicirano množico vseh bibliografskih enot za vse vnesene šifre, številke ISSN ali identifikatorje COBIB.SI-ID; v tej množici se nato izvede izbira bibliografskih enot glede na ostale vhodne parametre. Priprava izpisa za več šifer, številk ISSN ali identifikatorjev COBIB.SI-ID hkrati lahko traja dalj časa.

  Parameter je obvezen.

  <<< manj

 • entiteta več >>>


  Parameter določi entiteto (raziskovalec/avtor z evidenčno šifro, avtor z identifikacijsko številko v CONOR.SI, skupina raziskovalcev, projekt, program ali raziskovalna organizacija, registrirana v sistemu SICRISuniverzaserijska publikacija ali objava), na katero se nanašajo šifre ali številke, vnesene v parameter šifre, številke CONOR.SI-ID, ISSN ali COBIB.SI-ID.

  <<< manj

 • brez šifer, brez številk ISSN ali COBIB.SI-ID več >>>


  Iz izpisa je možno izločiti bibliografske enote enega ali več raziskovalcev, skupin raziskovalcev, projektov, programov, raziskovalnih organizacij, slovenskih univerz, avtorjev z evidenčnimi šiframi ali serijskih publikacij, ali bibliografske enote z identifikacijskimi številkami COBIB.SI-ID v sistemu COBISS. Šifre v polje vnašamo ločeno z vejico ',', npr. 00004,02581. Izpis se bo pripravil za vse bibliografske enote za šifre in številke, vnesene v polje šifre, številke CONOR.SI-ID, ISSN ali COBIB.SI-ID, in brez bibliografskih enot za vse šifre, vnesene v polju brez šifer, brez številk ISSN ali COBIB.SI-ID.
   

  <<< manj

 • entiteta (brez šifer ali številk) več >>>


  Parameter določi entiteto (raziskovalec/avtor z evidenčno šifro, skupina raziskovalcev, projekt, program ali raziskovalna organizacija, registrirana v sistemu SICRISuniverza, serijska publikacija ali objava), na katero se nanašajo šifre ali številke ISSN in COBIB.SI-ID, vnesene v parameter brez šifer, brez številk ISSN ali COBIB.SI-ID.

  <<< manj

 • leto objave več >>>


  Z vpisom letnic v vnosna polja od in do določimo obdobje objave, za katero se bo izdelal izpis citiranosti. Privzeta vrednost za od je 1970, privzeta vrednost za do pa je tekoča letnica. Če je vrednost v od manjša od vrednosti v do, se ti dve vrednosti pred izdelavo izpisa zamenjata.

  <<< manj

 • leto citiranosti več >>>


  Z vpisom letnic v vnosna polja od in do določimo obdobje citiranosti objav, za katero se bo izdelal izpis citiranosti, ne glede na leto objave (v izpis je zajeta tudi publikacija, objavljena pred letom v od, če je bila citirana od tega leta naprej). Privzeta vrednost za od je 1970, privzeta vrednost za do pa je tekoča letnica. Če je vrednost v od manjša od vrednosti v do, se ti dve vrednosti pred izdelavo izpisa zamenjata.

  <<< manj

 • objave, tipologije več >>>


  V izpis lahko vključimo vse povezane objave (objave za katera je vzpostavljena povezava med zapisi v bazi podatkov COBIB.SI in zapisi v bazah podatkov WoS ali Scopus), vse kategorizirane objave (objave s tipologijo), znanstvene objave (objave s tipologijo 1.01, 1.02, 1.03, 1.06, 1.07 ali 1.08) ali objave s tipologijami, ki jih navedemo v polje tipologije ločene z vejico (npr. 1.02,1.03,1.04).

  <<< manj

 • jezik izpisa več >>>


  Izbiramo lahko med naslednjima jezikoma izpisa:

  • slv – slovenski
  • eng – angleški

  <<< manj

 • statistike / seznami več >>>


  Določimo lahko, kateri podatki naj bodo prikazani v izpisu. Izbiramo lahko med naslednjimi možnostmi:

  • statistike
   • po letih citiranosti – število citatov, čistih citatov in citiranih objav ter povprečno število čistih citatov na objavo po letih citiranosti
   • po letih objave – število citatov, čistih citatov in povezanih objav ter povprečno število čistih citatov na publikacijo po letih objave
   • po revijah – število citatov, čistih citatov in povezanih objav ter povprečno število čistih citatov na objavo po revijah, ki vsebujejo povezane objave
  • bibliografija – seznam povezanih bibliografskih enot s podatki o citatih in h-indeksom, dodatno pa se pri posamezni bibliografski enoti lahko izpiše še:
   • soavtorstvo - seznam šifer avtorjev in šifer skupin avtorjev iz sistema SICRIS ali univerz, ki jim pripadajo avtorji bibliografske enote
   • citati po letih - število citatov po letih citiranosti

  Če ne izberemo nobenega prikaza, se v izpis vključijo samo zbirni podatki o citiranosti.

  <<< manj

 • graf več >>>


  S potrditvijo določimo vključitev grafov za izbrane prikaze (po letih citiranosti in/ali po letih objave) v parametru statistike.

  <<< manj

Izpis se pripravi v formatu HTML (do 3.000 zapisov v bibliografiji), ki vsebuje povezavo do izpisa v formatu PDF (brez grafov, največ 1.000 zapisov v bibliografiji, ali največ 500 zapisov, če se izpiše število citatov po letih citiranosti pri posamezni bibliografski enoti), izpisa v formatu TXT in JSON ter izpisa v formatu XML po shemi http://home.izum.si/COBISS/xml/Citations.html.

Metodologija, Neposredne povezave, Spletne storitveCOBISS/SciMet: Izdelava izpisa iz spletnega obrazca

iskalni obrazec

Iskanje šifer entitet

Šifre raziskovalcev, skupin raziskovalcev, projektov, programov ali raziskovalnih organizacij lahko poiščete v sistemu SICRIS, evidenčne šifre, ki jih avtorjem dodeli IZUM, in identifikacijske številke drugih avtorjev lahko poiščete v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI, številke ISSN za serijske publikacije ali identifikatorje bibliografskih enot COBOIB.SI-ID pa lahko poiščete v bazi podatkov COBIB.SI. V okviru COBISS/SciMet sta spletnem obrazcu omogočena osnovno in izbirno iskanje šifer entitet ali identifikatorjev; uporabniku se samodejno ponudijo vrednosti glede na vneseni iskalni niz. Tako lahko brez poznavanja šifer, poiščete posamezne entitete na podlagi poznavanja imen, priimkov ali nazivov entitet iz sistema SICRIS ali iz normativne baze imen CONOR.SI, brez poznavanja številk ISSN ali COBIB-Si.ID pa lahko poiščete serijsko publikacijo ali objavo v bazi podatkov COBIB.SI na osnovi njihovega naslova.

Osnovno iskanje šifer in številk se izvaja za vse vrste entitet hkrati. Glede na vneseni iskalni niz se najprej izpišejo najdene šifre za raziskovalce, nato pa najdeni identifikatorji CONOR.SI-ID ter najdene šifre za skupine raziskovalcev, programe, projekte, organizacije in slovenske univerze, na koncu pa še številke ISSN za serijske publikacije in številke COBIB.SI-ID za objave. Pri izbirnem iskanju je iskanje šifer omogočeno v samih iskalnih poljih šifre, številke CONOR.SI-ID, ISSN ali COBIB.SI-ID in brez šifer, brez številk ISSN ali COBIB.SI-ID. Na podlagi izbrane vrste entitete iz spustnega seznama entiteta ali entiteta (brez šifer ali številk) se uporabniku samodejno ponudijo vrednosti glede na vneseni iskalni niz. Iskanje je omogočeno tudi po več šifrah ali številkah ločenih z vejico (,). Iskalno polje prikaže pomoč pri vsakem naslednjem iskalnem nizu, ki se začne za vejico. 

Na primer: Če v polje šifre, številke CONOR.SI-ID, ISSN ali COBIB.SI-ID želimo vnesti šifro za raziskovalca Vita Turka, v spustnem seznamu entiteta izberemo vrednost raziskovalec/avtor z evidenčno šifro, v iskalno polje pa vnesemo Vito Turk, pri čemer besedni vrstni red (ime priimek ali priimek in ime) in velikost črk nista pomembna. Če iskalni niz vsebuje presledke (npr. v turk), se iskanje izvede po priimku, imenu avtorja ali nazivu entitete za vsako posamezno besedo v iskalnem nizu. V spustnem seznamu, ki nam se odpre pod iskalnim poljem, se ob vnosu vsakega znaka sproti izpisujejo možni zadetki, med katerimi nato izberemo entiteto, ki smo jo iskali. Z izborom entitete se v iskalno polje prenese le šifra entitete in ne ime in priimek ali naziv entitete.

Če iščemo iskalni niz, ki se ne izpiše v spustnem seznamu, lahko to pomeni, da: 

 • v spustnem seznamu entiteta ali entiteta (brez šifer ali številk) nismo izbrali ustrezne vrste entitete – treba je izbrati vrsto entitete, ki ustreza iskani šifri;
 • zaradi omejitve spustnega seznama na 15 zadetkov iskana entiteta ni prikazana – iskalni niz je treba spremeniti (dopolniti), da dobimo manj možnih zadetkov;
 • tega iskalnega niza ni v bazi podatkov SICRISv normativni bazi osebnih imen CONOR.SI ali med evidenčnimi šiframi, ki jih dodeli IZUM – če menite, da bi podatek moral obstajati, nam to lahko sporočite na naslov podpora@izum.si.

COBISS/SciMet: Iskanje šifer v spletnem obrazcu

samodokončevanje iskalnega niza pri iskanju šifer