Neposredne povezave

V sklopu portala COBISS/SciMet je možno neposredno dostopati do izpisa podatkov o citiranosti ali do spletnega obrazca za pripravo podatkov o citiranosti posameznih entitet.

Povezave do izpisov

Neposredno povezavo do izpisa podatkov o citiranosti lahko pripravimo tako, da v URL-naslov http://scimet.izum.si/cit/ws?html vpišemo naslednje parametre:

 • base več >>>


  Vpišemo base z ustrezno vrednostjo, s katero določimo izpis citiranosti:

  • scopus – v bazi podatkov Scopus 
  • wos – v bazah podatkov WoS 

  Primer: http://scimet.izum.si/cit/ws?html&code=01085&base=wos

  Privzeta vrednost parametra je scopus.

  <<< manj

 • code več >>>


  Vpišemo code z ustrezno vrednostjo, s katero določimo šifro raziskovalca, projekta, programa, raziskovalne organizacije ali skupine raziskovalcev iz sistema SICRIS, evidenčno šifro avtorja, identifikacijsko številko avtorja v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI, številko ISSN serijske publikacije, številko bibliografske enote COBIB.SI-ID, ali šifro univerze, za katero želimo izdelati izpis:

  • UNI-001 – Univerza v Ljubljani
  • UNI-002 – Univerza v Mariboru
  • UNI-003 – Univerza v Novi Gorici
  • UNI-004 – Univerza na Primorskem

  Izpis lahko pripravimo za več šifer raziskovalcev, skupin raziskovalcev, projektov, programov, raziskovalnih organizacij, evidenčnih šifer avtorjev ali za več številk ISSN ali COBIB.SI-ID hkrati. V tem primeru šifre ali številke v polje vnašamo ločeno z vejico ',', npr. 00004,02581,00199. Izpis se bo pripravil za deduplicirano množico vseh bibliografskih enot za vse vnesene šifre ali številke; v tej množici se nato izvede izbira bibliografskih enot glede na ostale vhodne parametre. Priprava izpisa za več šifer ali številk hkrati lahko traja dalj časa.

  Primera:

  http://scimet.izum.si/cit/ws?html&code=UNI-002&ctype=uni
  http://scimet.izum.si/cit/ws?html&code=00004,02581,00199&ctype=rsr&list=codes

  Parameter je obvezen.

  <<< manj

 • ctype več >>>


  Vpišemo ctype z ustrezno vrednostjo, s katero določimo vrsto šifer ali številk v parametru code:

  • rsr – za raziskovalca ali avtorja z evidenčno šifro
  • nor – za avtorja z identifikacijsko številko avtorja v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI
  • prj – za projekt
  • prg – za program
  • grp – za raziskovalno skupino
  • org – za raziskovalno organizacijo
  • uni – za univerzo
  • issn - za serijsko publikacijo
  • cid - za publikacijo

  Primer: http://scimet.izum.si/cit/ws?html&code=0401&ctype=org

  Privzeta vrednost parametra je rsr.

  <<< manj

 • ncode več >>>


  Vpišemo ncode z ustrezno vrednostjo, s katero določimo šifre raziskovalca, projektov, programov, raziskovalnih organizacij ali skupin raziskovalcev iz sistema SICRIS, evidenčne šifre avtorjev, šifre univerz, številke ISSN za serijske publikacije, ali številke COBIB.SI-ID za publikacije, za katere želimo iz izpisa izločiti bibliografske enote. Šifre ali številke v polje vnašamo ločeno z vejico ',', npr. 00004,02581. Izpis se bo pripravil za vse bibliografske enote za šifre ali številke, vnesene v polje code, in brez bibliografskih enot za vse šifre ali številke, vnesene v polju ncode

  Primer: http://scimet.izum.si/cit/ws?html&code=UNI-002&ctype=uni&units=sci&ncode=23428,02619

  <<< manj

 • nctype več >>>


  Vpišemo nctype z ustrezno vrednostjo, s katero določimo vrsto šifer v parametru ncode:

  • rsr – za raziskovalca ali avtorja z evidenčno šifro
  • prj – za projekt
  • prg – za program
  • grp – za raziskovalno skupino
  • org – za raziskovalno organizacijo
  • uni – za univerzo
  • issn - za serijsko publikacijo
  • cid - za publikacijo

  Primer: http://scimet.izum.si/cit/ws?html&code=0104-006,0782-021,2338-001&ctype=grp&units=1.01&ncode=UNI-002&nctype=uni

  Privzeta vrednost parametra je rsr.

  <<< manj

 • pubfrom in pubto več >>>


  Vpišemo pubfrom in pubto z ustreznima vrednostma za leti, s katerima določimo obdobje objave publikacij, za katero se bo izdelal izpis citiranosti.

  Primer: http://scimet.izum.si/cit/ws?html&code=01085&pubfrom=2009&pubto=2011

  Privzeta vrednost parametra pubfrom je 1970 za WoS in 1996 za Scopus, privzeta vrednost parametra pubto pa je tekoča letnica. Če je vrednost parametra pubto manjša od vrednosti parametra pubfrom, se vrednosti teh dveh parametrov pred izdelavo izpisa zamenjata.

  <<< manj

 • citfrom in citto več >>>


  Vpišemo citfrom in citto z ustreznima vrednostma za leti, s katerima določimo obdobje citiranostii, za katero se bo izdelal izpis, ne glede na leto objave publikacij (v izpis je zajeta tudi publikacija, objavljena pred letom v parametru citfrom, če je bila citirana od tega leta naprej).

  Primer: http://scimet.izum.si/cit/ws?html&code=01085&citfrom=2009&citto=2011

  Privzeta vrednost parametra citfrom je 1970 za WoS in 1996 za Scopus, privzeta vrednost parametra citto pa je tekoča letnica. Če je vrednost parametra citto manjša od vrednosti parametra citfrom, se vrednosti teh dveh parametrov pred izdelavo izpisa zamenjata.

  <<< manj

 • units več >>>


  Vpišemo units z ustrezno vrednostjo, s katero določimo, katere objave bodo zajete v izpis:

  • sci – znanstvene objave s tipologijo 1.01, 1.02, 1.03, 1.06, 1.07 ali 1.08
  • cat – vse kategorizirane objave
  • all – vse objave, za katera je vzpostavljena povezava med zapisi v bazi podatkov COBIB.SI in zapisi v bazah podatkov WoS ali Scopus 
  • tipologije del, ki jih navedemo ločene z vejico, npr. 1.02,1.03,1.04

  Primera:
  http://scimet.izum.si/cit/ws?html&code=01085&units=sci
  http://scimet.izum.si/cit/ws?html&code=01085&units=1.02,1.03

  Privzeta vrednost parametra je all.

  <<< manj

 • stat več >>>


  Vpišemo stat z ustreznimi vrednostmi, ločenimi z vejicami (','), s katerimi določimo, katere statistike želimo vključiti v izpis:

  • cit – prikaz po letih citiranosti
  • pub – prikaz po letih objave
  • issn – prikaz po revijah, ki vsebujejo citirane objave
  • all  vse statistike

  Primera:
  http://scimet.izum.si/cit/ws?html&code=01085&stat=cit,issn
  http://scimet.izum.si/cit/ws?html&code=01085&stat=all

  Če ne izberemo nobenega prikaza, se v izpis vključijo samo zbirni podatki o citiranosti.

  <<< manj

 • list več >>>


  Vpišemo list, če želimo v izpis vključiti bibliografijo s podatki o citatih. Če želimo tudi izpis števila citatov po letih citiranosti pri posamezni bibliografski enoti, vpišemo še vrednost cityears, za izpis seznama šifer avtorjev in šifer skupin avtorjev iz sistema SICRIS ali univerz, ki jim pripadajo avtorji bibliografske enote (soavtorstvo), pa vpišemo še vrednost codes. Vrednosti cityears in codes sta ločeni z vejico ','.

  Primera:
  http://scimet.izum.si/cit/ws?html&code=01085&list
  http://scimet.izum.si/cit/ws?html&code=01085&list=cityears,codes

  <<< manj

 • chart več >>>


  Vpišemo chart, če želimo v izpis vključiti grafe za izbrane prikaze (po letih citiranosti in/ali po letih objave).

  Primer: http://scimet.izum.si/cit/ws?html&code=01085&stat=cit,pub&chart

  <<< manj

 • lang več >>>


  Vpišemo lang z ustrezno vrednostjo, s katero določimo jezik izpisa:

  • slv – slovenski
  • eng – angleški

  Primer: http://scimet.izum.si/cit/ws?html&code=01085&stat=cit&lang=eng

  Privzeta vrednost parametra je slv.

  <<< manj

V URL-naslov lahko vpišemo več navedenih parametrov (ločimo jih z znakom &), njihove vrednosti pa med seboj poljubno sestavljamo.

Za neposredno povezavo do izpisa v formatu PDF, izbrane parametre, razen parametra chart, vpišemo v URL-naslov http://scimet.izum.si/cit/ws?pdf.

Primeri:


prikaz celotnega izpisa

Povezave do spletnega obrazca

Neposredno povezavo do spletnega obrazca

za pripravo podatkov o citiranosti posameznih entitet lahko pripravimo tako, da v URL-naslov

http://scimet.izum.si/form/xxx/yyy

namesto

yyy 

vpišemo šifro entitete, namesto

xxx 

pa vpišemo tip entitete:


 • rsr – za raziskovalca ali avtorja z evidenčno šifro
 • nor – za avtorja z identifikacijsko številko avtorja v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI
 • prj – za projekt
 • prg – za program
 • grp – za raziskovalno skupino
 • org – za raziskovalno organizacijo
 • uni – za univerzo
 • issn - za serijsko publikacijo
 • cid - za publikacijo

Primera:

prikaz hitrega izpisa