Soavtorstvo

Porast podatkov in njihovih povezav med sistemom COBISS ter WoS in Scopus je velik. Povezani zapisi so vse kompleksnejši, tako da tradicionalne aplikacije za obdelavo podatkov ne zadoščajo več. Za odkrivanje odnosov v takih naborih podatkov morajo biti ti podatki obdelani z naprednimi orodji (analitika in algoritmi), da bi ustvarili smiselne informacije. Za izluščenje vrednosti iz povezanih podatkov se zato uporablja vizualizacija. Cilj je identificirati tematske odnose (skrito znanje), ki temeljijo na vzorcih soavtorstva in povezovanja med slovenskimi raziskovalci ter obsežnim naborom zapisov za njihove objave v bazah podatkov WoS in Scopus. Soavtorji iste publikacije objavljajo v okviru različnih znanstvenih področji, vendar povezave med temi področji niso znane. Z vizualizacijo jih je mogoče identificirati na nekaj nivojih, npr., širše, med različnimi raziskovalnimi vedami in, ožje, med različnimi raziskovalnimi področji in podpodročji.

Znanstvene vede

Sodelovanje avtorjev, ki objavljajo v okviru različnih ved, področij in podpodročij po klasifikaciji ARRS (n – naravoslovje, t – tehnika, m  medicina, b – biotehnika, d – družboslovje, h – humanistika, i – interdisciplinarne raziskave, x – brez izbrane vede), je za slovenske raziskovalce v sistemu SICRIS na osnovi njihovih objav v WoS in Scopus v obdobju od 1996 do 2014 predstavljeno z uporabo orodja VOSviewer. Če soavtorji neke publikacije objavljajo v okviru različnih ved, npr. biotehnike in medicine, se ta publikacija upošteva pri ugotavljanju povezovanja med različnimi vedami.

Vir: Bartol, T. et al. Visualization and knowledge discovery in metadata enriched aggregated data repositories harvesting from Scopus and Web of Science

Prikaz povezovanja med vedami, področji in podpodročji (vozlišča omrežja sodelovanja)


                      Omrežje sodelovanja

                       Intenzivnost sodelovanja

V omrežju sodelovanja je večje sodelovanje med vozlišči, ki so bližja ena drugim, velikost vozlišča pa je proporcionalna številu objav, upoštevanih za to vozlišče. Intenzivnost sodelovanja med vozlišči je največja na področjih rdeče barve, najmanjša pa na področjih modre barve; raziskovalci s področja medicine npr. najbolj sodelujejo med sabo, in sicer pred-vsem raziskovalci s podpodročij m03 (Nevrobiologija) in m06 (Srce in ožilje), raziskovalci s področja biotehnike pa z raziskovalci s področja naravoslovja. 

Prikaz povezovanja posameznih ved z drugimi vedami


           Naravoslovje

                Tehnika

              Medicina

             Biotehnika

             Družboslovje

              Humanistika

Interdisciplinarne raziskave

              Neopredeljeno


Biotehnika

Sodelovanje avtorjev s področja biotehnike je z uporabo orodja Pajek predstavljeno na osnovi objav v WoS v obdobju od 1996 do 2014 za slovenske raziskovalce, ki so bili člani raziskovalnih skupin s tega področja v sistemu SICRIS v letu 2015.

Vir: Bartol, T. et al. Mapping and classification of agriculture in Web of Science: other subject categories and research fields may benefit

Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo

      Rastlinska produkcija in pridelava

Živalska produkcija in pridelava

                 Veterina